ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΣΠΑ.

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 12 Νοέμβριου 2018 16:10

12/11/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 664/13-09-2018  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δες την αναλυτική ανακοίνωση εδώ)

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018  16:15

16/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 664/13-09-2018  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δες την αναλυτική ανακοίνωση εδώ )

 

ΑΘΗΝΑ 16/09/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της  Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη Χημική Βιομηχανία» MIS 5002920

Η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη χημική βιομηχανία», με Κωδ. ΟΠΣ 5002920, που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5920/760/A3-14/11/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) , έχοντας υπόψη την από 11-09-2018 Απόφαση του Δ.Σ. απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρον για την επιλογή Συνεργατών για την υλοποίηση του Υποέργου 1«Διαχείριση, παρακολούθηση και δημοσιότητα του έργου»..

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων  μέχρι και τη Τρίτη 02/10/2018 και ώρα 14:00 στην διεύθυνση: ΟΕΧΒΕ, Ιουλιανού 28, 10434 Αθήνα, 1ος όροφος 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : ΈΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη Χημική Βιομηχανία»

 Η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.) έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη χημική βιομηχανία» και MIS 5002920, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

περισσότερα.............................

plaisio